De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden voor verkoop op afstand.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.
Verkoper: BVBA ROBA Consulting, met maatschappelijk zetel te 9840 De Pinte, Europaplein 4/2, BTW BE0885.710.463 (tel.: 09/330.77.07;info@kidsonline.be), alsook iedere andere rechtspersoon of natuurlijke persoon die, krachtens een overeenkomst met bvba ROBA Consulting, met maatschappelijk zetel te 9840 De Pinte,Europaplein 4 bus 2, BTW BE 0885.710.463  gerechtigd is om goederen te verkopen onder de handelsbenaming “KidsOnLine” in het kader van zijn/haar beroepsactiviteit of zijn/haar commerciële activiteit.
Consumptiegoederen: alle roerende lichamelijke zaken die BVBA ROBA Consulting in haar verkoopsassortiment heeft. 

1. Overeenkomst

1.1. Als er door de klant opdracht gegeven wordt aan KidsOnLine.be om 1 of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (verkoop op afstand). De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is.
1.2. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant te kennen dat hij met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KidsOnLine.be behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

2. Verzending

2.1. Artikelen worden verzonden via BPOST. Binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling, wordt het pakje aan de Belgische Bpost overhandigd . Pakketjes binnen België zijn aangetekend en verzekerd tot 500 €. Mocht U op het moment van afgifte niet thuis zijn, dan kunt U het pakket op het postkantoor bij U in de buurt ophalen. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op een schadevergoeding.
Het product moet uiterlijk 30 dagen, na bestelling en betaling, bij de klant geleverd zijn; wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken (dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken).
Levering in gedeelten is toegestaan.
Wij doen ons best om de website zo up-to-date mogelijk te houden, echter, het kan voorkomen dat er onverhoopt een product niet meer leverbaar is; in dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met U op.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn vermeld in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten staan vermeld onderaan de homepage
3.3. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4. Recht van afstand - herroepingsrecht. 

Als besteller hebt u – na ontvangst van uw volledige bestelling – 14 dagen bedenktijd. Binnen deze periode kan u gebruik maken van uw herroepingsrecht (recht op retour) en uw artikel(en) retourneren. Meer info over onze retourprocedure vindt u hier:

Retourkosten zijn voor rekening van de besteller.

Voordat u artikelen retourneert dient u dit aan te kondigen.Dit kan via het herroepingsformulier (een verplichtend document) in te vullen of makkelijker via  de online retouraankondiging.

5. Betaling

Bestellingen dienen eerst betaald te worden vooraleer de artikelen uitgeleverd of gerserveerd worden. Een bestelling via onze webshop kan u via verschillende betalingsmethodes afwerken.

Is uw betaling mislukt?
Dan wordt uw bestelling automatisch geannuleerd. Wenst u de artikelen toch te behouden, dan bestelt en betaalt u ze gewoon opnieuw.

Betaling via overschrijving kan op aanvraag via info@kidsonline.be en dient binnen de 3 kalenderdagen uitgevoerd te worden. Bestellingen die na 5 dagen niet werden betaald, worden automatisch geannuleerd. Betaalt u na die termijn, dan zal uw betaling worden teruggestort.
 
Uw bestelling wordt pas definitief gereserveerd nadat uw betaling bij ons is toegekomen. Volgens artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijft KidsOnLine eigenaar van de verkochte artikelen tot op het moment dat de volledige prijs vereffend is.

Actiecodes en waardebonnen:
Voor acties en kortingen werken we online met actiecodes. In de winkelmand kan u een actiecode invullen en valideren. Als de actie van toepassing is, wordt deze verrekend op uw totaalbedrag.

Actiecodes op naam blijven 1 jaar geldig vanaf uitgifte datum. Cumuleren met andere kortingen is niet mogelijk.

Factuur:
Contacteer ons op tel. +32 9 330 77 07 of e-mail info@kidsonline.be en laat ons weten dat u graag een factuur voor uw bestelling ontvangt. Geef hierbij ook uw ordernummer door.

6. Afbeeldingen en specificaties

6.1. Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. en specificaties; o.a. gegevens betreffende kleur en afmetingen etc. op de website van KidsOnLine.be gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Overmacht

7.1. KidsOnLine.be is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
7.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KidsOnLine.be evenals hulppersonen, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8. Garantie

8.1. KidsOnLine.be garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de verzending van de artikelen veel zorg wordt besteed.

9. Klachtenafhandeling

9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door KidsOnLine.be serieus in behandeling worden genomen.
9.2. De klant dient een klacht schrifeltijk via de mail bijKidsOnLine.be kenbaar te maken.
9.3. KidsOnLine.be zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. KidsOnLine.be zal de klant hierover schrifelijk via de mail berichten.

10. Toepassing recht en geschillencommissie

10.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van KidsOnLine.be is het Belgische recht van toepassing.

11. BewijsDe verkoper en de consument aanvaarden ook de electronische bewijsvoering.Vervolgens vi

12. Privacy

Algemeen

BVBA ROBA Consulting (handelsnaam KidsOnLine) respecteert uw privacy en wij doen er alles aan om de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de door ons verzamelde data te waarborgen. 

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database.

Uw transactiegegevens worden versleuteld (met behulp van SSL of een beveiligde server) over internet verstuurd zodat deze niet door andere personen gebruikt kunnen worden.

 

 

 

 

Bij KidsOnLine wordt er enkel informatie bijgehouden die verkregen wordt van de klant zelf en dient om de bestelling of levering uit te voeren.

Door de opt-in geef je als klant de toestemming om uw gegevens bij te houden met het oog op toekomstige bestellingen.

 

Recht van inzage

U kunt uw gegevens ten allen tijde opvragen, samen met de informatie waar dit bijgehouden wordt en waarom.

Deze informatie wordt u gratis in elektronisch formaat verschaft binnen de maand na de aanvraag.

 

Bij KidsOnLine worden volgende gegevens bijgehouden:

 • Status bestelling
 • Datum en tijd bestelling
 • Ordernummer
 • Opmerking
 • Facturatiegegevens
  • Naam bedrijf
  • BTW nummer
  • Naam klant
  • Email
  • Adres
 • Verzendingsgegevens
  • Naam bedrijf
  • Naam klant
  • Email
  • Adres
 • Eventueel aangeduid afhaalpunt
 • Leverwijze
 • Bestelde producten
 • Bedragen van de producten en totaalbedrag

De gegevens worden enkel bijgehouden om:

 • De huidige levering en eventueel nieuwe leveringen te kunnen uitvoeren
 • Statistieken te maken op basis van de verkochte producten en/of omzet

Recht op correctie 

U heeft ten allen tijde het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te laten verbeteren.

KidsOnLine zal binnen de maand de gegevens aanpassen en derden nl. Bpost, mollie en SendMyParcel op de hoogte brengen van de aanpassingen en dit met het oog op een correctie toekomstige levering.

In geval van fouten in de adres-, facturatie- of andere persoonlijke gegevens, kan KidsOnLine niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om aan zijn verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld de levering of de berichtgeving). U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat aan uw gebruikersprofiel is gekoppeld.

 

 

Recht op verwijdering

In een aantal specifieke gevallen kunt u als klant van wie de gegevens bijgehouden worden, vragen om ‘vergeten te worden’.

Dit wil zeggen dat al uw informatie zal gewist worden uit de gegevensbestanden van KidsOnLine.

Ook zal KidsOnLine derden op de hoogte brengen dat al uw informatie gewist moet worden uit hun bestanden indien deze verkregen werd door KidsOnLine.

 

Een verwijdering kan aangevraagd worden in volgende gevallen:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt.
 • De betrokkene trekt zijn toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • In geval van direct marketing, profiling, alsook gevallen waarbij persoonsgegevens werden verwerkt ter vervulling van een taak van algemeen belang, openbaar gezag of ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke/derde.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het moet volgens een wettelijke verplichting.
 • Het gaat over persoonsgegevens die zijn verzameld bij een kind jonger dan 13 jaar.

            Let op: deze website mag niet gebruikt worden door kinderen jonger dan 13 jaar zonder de goedkeuring van ouder of voogd.

 

 

Recht op beperking

U kunt als klant de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en dus kunnen uw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer u een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mag KidsOnLine enkel nog je gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.

Wanneer kunt u een verwerkingsbeperking van uw gegevens vragen?

De GDPR spreekt van 4 gevallen:

 • U betwist de juistheid van uw gegevens. In dat geval kan de verwerking van je gegevens beperkt worden voor de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de juistheid na te gaan;
 • Hoewel de verwerking onrechtmatig is, wilt u niet dat uw gegevens worden gewist en je eist in de plaats daarvan een beperkt gebruik van uw gegevens;
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft uw gegevens niet langer nodig maar u heeft ze zelf nog nodig om uw rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen voor een rechtbank;
 • U heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking. In dat geval kan de gegevensverwerking beperkt worden in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van u.

Indien KidsOnLine uw beperking zou opheffen - na het verkrijgen van een verwerkingsbeperking - zal zij u daarvan op de hoogte brengen.

Kennisgeving inzake correctie of verwijdering

KidsOnLine zal alle derden ttz: Bpost, SendMyParceln, mollie en eventuele andere derden op de hoogte brengen van correcties, aanpassingen en wissingen van uw gegevens, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel inspanning vergt.

Let op: uw gegevens worden onder geen enkele voorwaarde aan derden gegeven, verkocht of afgestaan. We stellen deze uitsluitend aan derden ter beschikking die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft als klant het recht om uw eigen persoonsgegevens die bijgehouden worden door KidsOnLine te laten overdragen aan een andere verwerker. De gegevens zullen gratis overgedragen worden binnen een tijdspanne van een maand in een gestructureerde gangbare en elektronische leesbare vorm.

Let op: dit kan enkel voor gegevens die u als klant heeft verstrekt op basis van toestemming of overeenkomst.

Recht van bezwaar

Als klant heeft u het recht om u te verzetten tegen de verwerking van je gegevens op basis van ernstige en gerechtvaardigde redenen (tenzij wettelijk bepaald of wanneer noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst). Bij KidsOnLine worden er geen gegevens verzameld met het oog op direct marketing en/of profiling.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

U heeft als klant het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft, behalve wanneer:

 

 • De besluitvorming nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren
 • Wettelijk is toegestaan
 • Gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming

 

 

Meldingsplicht bij data-lek

Wanneer er zich een data-lek zou voordoen bij KidsOnLine en een groot risico zou kunnen vormen voor uw rechten en vrijheden, zal u verwittigd worden.

 

 

Klachten

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

 

Cookies

Om uw winkelmandje op te kunnen slaan, maken wij gebruik van een cookie (tekstbestandje die op uw computer worden geplaatst). De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van KidsOnLine. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over onze website activiteit op te stellen en de website nog meer aan uw wensen aan te kunnen passen. Wij gebruiken deze gegevens nadrukkelijk niet om een profiel van onze bezoekers samen te stellen.

Veranderingen aan het privacy beleid

Deze privacy statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy statement.

 

 

Veiligheid van betaling

Wie een online bestelling plaatst op deze site en kiest voor online betaling via Visa, Master Card of Eurocard zal gevraagd worden het nummer van de kaart op te geven. De verwerking van deze transactie wordt uitgevoerd door de gecertifieerde betaalprovider Mollie die instaat voor een 100% veilige transactie. De medewerkers van KidsOnLine krijgen uw kredietkaart nummer niet te zien. 

 

 

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens of over de veiligheid van deze website, contacteer ons dan via info@kidsonline.be